PAGRINDINIS
PASLAUGOS
PROJEKTAVIMAS

Projektavimas

Eskizinis projektas, kurio tikslas išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas išimant projektavimo sąlygas. Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Statytojas.

Bendruoju atveju projektiniuose pasiūlymuose pateikiama:

  • Statinio architektūros idėją iliustruojantys eskizai (planai, fasadai) su statinio laikančiųjų konstrukcijų schemomis bei šių sprendinių (tarp jų – statybos sklypo tvarkymo) aprašymu, pagrindžiant siūlomą idėją ryšiais su susiklosčiusia istorine, kultūros paveldo, kraštovaizdžio bei esamo užstatymo urbanistine aplinka;
  • Kitų projektinių sprendinių (be tų, kurie nurodyti 1 punkte) aprašymas bei schemos (kai būtina), prijungimo prie inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų pagrindinių sprendinių aprašymas su planu ar schema, kurioje pažymėtos siūlomos minėtų tinklų ir komunikacijų trasos (kaip medžiaga statinio projektavimo sąlygoms parengti, jei jos nepakankamai išsamiai nurodytos teritorijų planavimo dokumentuose);
  • Kiti duomenys pagal Statytojo pageidavimą.

Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas (visais atvejais privalomas), kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas.

Pagal kurį:

  • Skelbiamas statybos konkursas statybos rangovui parinkti (ar rangovas parenkamas kitu būdu)
  • Gaunamas leidimas statyti (griauti)
  • STR 1.05.01: 1997, nustatytais atvejais (parengus, jei reikia, būtinus darbo projekto sprendinius) statomas ar griaunamas statinys
    Rengiamas statinio darbo projektas
  • Kai nerengiamas darbo projektas, pastatytas statinys atiduodamas ir priimamas naudoti ir naudojamas

Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai, gaminami statybos gaminiai ir dirbiniai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). Pagal Darbo projektą ir techninį projektą pastatytas statinys atiduodamas ir priimamas naudoti ir teisiškai įregistruojamas. Atskirais atvejai gali būti rengiamas statinio techninis darbo projektas – Projektas, apjungiantis Techninį projektą ir Darbo projektą.

Rengiame nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų atstatymo, restauravimo, tvarkymo projektus. Nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskirti statiniai (ar statomi šių vertybių teritorijoje), jų grupės (kompleksai), ansambliai, kultūrinės vietovės.

Statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra.