PAGRINDINIS
PASLAUGOS
KONSULTAVIMAS

Konsultavimas

Dokumentas, aprašantis numatyto įgyvendinti projekto analizę pagal iš anksto nustatytus kriterijus ir pagrindžiantis optimalaus (geriausio) projekto įgyvendinimo parinkimą. Rengiame galimybių studijas (analizę) naujų įmonių/įstaigų kūrimui, įmonių/įstaigų plėtrai ir modernizavimui, nekilnojamojo turto, teritorijų infrastruktūros, turizmo objektų sukūrimui bei vystymui.

Detalus būsimo projekto įgyvendinimo aprašymas, kuriame išnagrinėjami visi pagrindiniai būsimos veiklos aspektai ir pateikiamas projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas bei rizikos įvertinimas. a Rengiame investicinius projektus, kuriais siekiama statinio statybos ar būsimos veiklos finansavimui pritraukti lėšas iš:

  • Valstybės biudžeto (Valstybės investicijų programa);
  • ES struktūrinių fondų;
  • Daugiabučių namų atnaujinimo ir modernizavimo finansinės paramos programų;
  • Kitų valstybės bei tarptautinių finansinės paramos programų bei fondų;
  • Kredito įstaigų (bankų, investicinių bendrovių ir t.t.);
  • Privačių investuotojų.

Statytojo sumanymo statyti statinį nepriklausomo vertinimo dokumentas, kuris nagrinėja statinio statybos ir jo funkcionavimo pasekmes bei įrodo (ar paneigia), kad statinį statyti yra tikslinga. Šis dokumentas yra ne statinio projektavimo, o investicijas pagrindžiantis dokumentas ir dažniasiai rengiamas statiniams, kurie įrašomi į valstybės investicijų programą ir kitiems statiniams.

Tai procesas, kurio metu analizuojama pastato techninė būklė, inžinerinės sistemos, nustatomas jų efektyvumas energijos vartojimo požiūriu. Parenkamos bei ekonomiškai įvertinamos energiją taupančios priemonės, kurias įgyvendinus būtų sutaupomos energijos sąnaudos. Pateikiami vertinimai, kiek energijos sutaupys kiekviena priemonė, per kiek laiko jų įgyvendinimas atsipirks. Pastato energijos vartojimo auditas atliekamas pagal patvirtintas metodikas. Kada atliekami? Pastato energijos vartojimo (energetiniai) auditai atliekami siekiant gauti finansavimą renovacijos darbams. Auditai atliekami gyvenamiesiems bei viešiesiems pastatams. Taip pat, pastato energijos vartojimo auditai atliekami pačiam užsakovui siekiant sužinoti pastato techninę bei inžinerinių sistemų būklę, bei įgyvendinti efektyviausias energiją taupančias priemones, nesiekiant gauti finansavimo iš valstybės ar ES.

Pastatų techninis – energetinis pasas yra vienas iš pastatų techninės priežiūros dokumentų. Pagal STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ techninis – energetinis pasas privalomas tiek gyvenamiesiems, tiek negyvenamiesiems pastatams, kurių naudingasis plotas yra didesnis kaip 1000 m² (mažesniems pastatams ruošiamas techninis pasas). Pastato techniniame – energetiniame pase nurodomos pastato techninės, konstrukcinės, energetinės ir ekonominės charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Techninį – energetinį pasą reikalinga turėti per visą pastato naudojimo laikotarpį. Pastato techninio – energetinio paso rengėjams nėra keliami reikalavimai, tačiau, siekiant kuo tikslesnio paso, svarbu, kad rengėjai būtų tinkamos kompetencijos ir turėtų patirties rengiant techninius – energetinius pasus. Kiekvieno iš šių dokumentų pastato techninio – energetinio paso parengimo laikotarpis ir kaina priklauso nuo pastato dydžio ir sudėtingumo. Paminėtina, kad rengiant pastato techninį – energetinį pasą ir energinio naudingumo sertifikatą kartu, sumažėja darbo sąnaudos, parengimo laikas ir kaina PARAIŠKA ES FINANSINEI PARAMAI GAUTI: UAB “Inžinerinė mintis” rengia paraiškas ES struktūrinių fondų, kitų tarptautinių bei nacionalinių finansinės paramos programų paramai gauti.

Tai procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (energinis sertifikatas). Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas mūsų šalyje vykdomas įgyvendinant 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo nuostatas bei direktyvoje numatytus terminus šių reikalavimų taikymui. Pastatų energinis sertifikatas reikalingas statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Ši nuostata taikoma ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu. Pastato energinį sertifikavimą turi teisę atlikti tik specialistas, turintis galiojantį pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kvalifikacijos atestatą. Aplinkos ministerijos paskirta sertifikatų registro tvarkymo organizacija (VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras) kontroliuoja ir prižiūri Sertifikavimo eksperto darbą, tačiau už sertifikavimo darbų kokybę yra atsakingas pats Sertifikavimo ekspertas. Kadangi ekspertas turi būti nešališkas, jis negali sertifikuoti objekto, jei jis pats jį projektavo, konsultavo statant ar statė, o taip pat, jei jis yra pastato savininkas, užsakovas ar kitaip artimai susijęs su sertifikuojamu objektu asmuo. Ekspertas pateikia elektroniniu būdu visus pastatų energinio naudingumo sertifikatus (kopijas) bei pagrindinius pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatus ir priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimą Aplinkos ministerijos paskirtai organizacijai, atsakingai už sertifikuojamų pastatų duomenų bazės ir išduotų sertifikatų registro tvarkymą.

Šios paslaugos apima projekto komandos sudarymą, paslaugų, prekių bei darbų pirkimų konkursų dokumentų rengimą bei pirkimų organizavimą ir pasiūlymų vertinimą, paslaugų, prekių ir darbų pirkimo sutarčių projektų sudarymą, sutarčių vykdymo priežiūrą, projekto veiklų ataskaitų bei finansinių dokumentų rengimą.